Mjerenje na karti

Da bi se znali orijentisati u prirodi veliku ulogu ima snalaženje na karti. U izviđačkoj organizaciji se koriste topografske karte velike preciznosti. Stoga tačnim mjerenjem na karti možemo biti tačni i u prirodi. Cilj ove teme je naučiti precizno mjeriti na karti.

Mjerenje dužina

Kod mjerenja dužina na karti moramo znati da li želimo mjeriti ravnu ili zakrivljenu liniju. Ravne linije mjerimo najčešće lenjirom ili šestarom, dok zakrivljene linije mjerimo papirnatom trakom ili krivinomjerom (kurvimetrom).

Mjerenje ravnih linija lenjirom

Mjerenje ravnih linija lenjiromKada mjerimo ravnu liniju lenjirom metoda je sljedeća: lenjirom izmjerimo dužinu u milimetrima između željenih tačaka na karti.Naprimjer, izmjerili smo 65 mm. Zatim se vidi razmjer karte, (uzet ćemo za primjer da je 1:25000), znači da je 1 mm na karti recipročno 25 m u prirodi. Ako smo izmjerili 65 mm, onda to pomnožimo sa 25 m (65 x 25 = 1625) dobit ćemo da je tražena udaljenost 1625 m.

Mjerenje ravnih linija šestarom

Kod mjerenja ravnih linija šestarom radi se tako da se krakovi šestara zabodu u tačke čiju udaljenost želimo izmjeriti. Tako ćemo dobiti određenu udaljenost između igala šestara koju prenesemo na grafički razmjernik na karti, te direktno očitamo udaljenost između tačaka u metrima. Očitanje na grafičkom razmjerniku se vrši na sljedeći način: grafički razmjernik se sastoji od numerisane linije gdje se od 0 na desno nalazi grublja podjela dužina čije su vrijednosti u kilometrima ili po pola kilometra, a sa lijeve strane od 0 se nalazi sitnija podjela dužina čije su vrijednosti u stotinama metara (na karti 1:25000 podjela je po 25 metara).
Mjerenje ravnih linija šestarom
Desni krak šestara zabodemo na desnu stranu grafičkog mjerila u odgovarajuću punu vrijednost, a lijevi krak u lijevu stranu grafičkog mjerila. Numeričke vrijednosti očitanja desne i lijeve strane grafičkog mjerila se saberu i dobije se udaljenost između dviju tačaka.

Mjerenje ravnih linija papirnom trakom

Kod ovog načina mjerenja udaljenosti princip je isti kao i kod mjerenja udaljenosti šestarom. Označimo udaljenost sa karte na papir. Tu udaljenost na papirnoj traci prenesemo na grafički razmjernik i očitamo udaljenost (kao i kod očitavanja udaljenosti šestarom).
Mjerenje ravnih linija papirnom trakom i mjerenje zakrivljenih linija podjelom puta

Mjerenje zakrivljenih linija podjelom puta

Mjerenje zakrivljenih linija se koristi kada želimo odrediti udaljenost između dvije tačake po nekoj cesti, toku rijeke i slično. Jedan od načina je da se zakrivljena linija podijeli na više ravnih linija (od zavoja do zavoja), te se svaka dužina zasebno izmjeri, pa se te vrijednosti saberu. S obzirom da je to komplikovaniji i neprecizniji postupak trebalo bi ga izbjegavati.

Mjerenje zakrivljenih linija papirnatom trakom

Lakši način mjerenja zakrivljenih linija je da uzmemo papirnatu traku, može i ravni list papira. Radi se tako da početak ruba trake postavimo u početnu tačku na karti u smjeru puta koji želimo izmjeriti. Kod prvog zavoja na koji naiđemo označimo traku, te traku rotiramo po zavoju dok ne poravnamo traku s putem koji dalje mjerimo. Zatim na drugom zavoju označimo opet traku i ponovo traku rotiramo oko zavoja dok se ne poklopi s putem dalje. Radnju ponavljamo, zavisno o broju zavoja, dok ne dođemo do krajnje tačke. Kada smo to uradili dobili smo traku sa izmjerenom dužinom čiju vrijednost očitamo na grafičkom razmjerniku postupkom kao da je ravna linija.
Mjerenje zakrivljenih linija papirnatom trakom
Posebno se zahvaljujemo starom Izviđaču gospodinu Branku Davidoviću na ustupljenom materijalu koji je iskorišćen u izradi naše stranice.