Mlađi Izviđači i Planinke

Mlađi Izviđači u svojim vodovima i četama ostvaruju stalnu aktivnost kroz različite oblike rada: sastanke, izlete, projekte, radne akcije, logorovanja, marševe, pohode i druge akcije, svečanosti, kulturno-zabavne manifestacije, sportska i izviđačka takmičenja itd.

Sastanci

Sastanci vodova i četa, su redovni oblici aktivnosti. Vodni sastanci se, po pravilu, održavaju jednom nedeljno, a četni po potrebi. Na sastancima se razmatra izvršavanje primljenjih zaduženja, dogovara o predstojećim zadacima i savladavaju novi sadržaj izviđačkog programa, vrednuje i planira rad. Igra, pjesma i zabava treba da budu sastavni dio svakog sastanka, kako bi bio zanimljiv i privlačan. Članovi voda na sastanku razgovaraju o problemima i svojim osjećanjima.

Izlet

Izlet organizuju vodovi, čete, a izuzetno odredi. Svaki izlet mora da ima određeni cilj, postavljene zadatke, razrađen program. Izvode se u prirodi, gradovima ili selima. Posjete znamenitostima ili nekim kulturno umetničkim, naučno tehničkim ili sportskim manifestacijama, takođe mogu da budu izleti.Izleti mogu biti poludnevni, jednodnevni ili višednevni, sa noćenjem u prirodi ili u čvrstim objektima.

Logorovanje

Logorovanje je redovan i vrlo značajan oblik rada koji u velikoj mjeri omogućava zadovoljenje interesa i potreba članstva, a istovremeno osvajanje znanja, sticanje vještina i njihovu praktičnu primjenu u prirodi u različitim uslovima, što doprinosi izgradnji stavova. U širem smislu pod ovim pojmom treba podrazumijevati sve vrste višednevnih boravaka u prirodi: pokretna taborovanja, putovanja biciklima, plovidbe, zimovanja itd. Izviđačko logorovanje je specifičan oblik organizovanog provođenja slobodnog vremena mladih, zasnovan na Programu Saveza Izviđača. Tu se ostvaruje veliki dio sadržaja rada organizacije i u najvećoj mjeri dolazi do izražaja lične inicijative članstva i stvaralaštvo svakog pojedinca.

Smotre

Smotre su susreti izviđača koje mogu biti organizovane na nivou odreda, grada, opštine, na državnom, regionalnom ili svjetskom nivou. Na smotrama su najčešće prisutne sve kategorije izviđača, а postoje i smotre koje se organizuju specijalno za određenu kategoriju. Smotre su najbolja prilika da se izviđači iz različitih jedinica, mjesta i krajeva, međusobno upoznaju i zbliže, uporede svoja znanja i odmjere snage.

Projekti

Projekti u užem smislu, obuhvataju druge oblike zajedničkog djelovanja voda, čete ili više izviđačkih jedinica. Oni su dinamični po formi, najčešće tematski po sadržaju, po pravilu veoma privlačni za članstvo. Imaju vaspitnu funkciju i ujedno zadovoljavaju interesovanje i potrebe mladih za pozitivnom afirmacijom i uključivnje u društveni život. Svaki projekat sastoji se od aktivnosti - akcija.
Projektne aktivnosti omogućuju da se ostvare ciljevi projekta, pri čemu se razvija osjećaj odgovornosti prema kolektivu i doprinos svakog pojedinca zajedničkom cilju.

Radne akcije

Radne akcije su značajan faktor u izgradnji radnih navika i stvaranju pozitivnog odnosa prema radu. Radnim akcijama treba obezbijediti uređenje izviđačkog doma, školskog dvorišta, ulice, izletišta, zatim njegovanje zelenog pojasa, sađenje drvoreda i šuma itd.
Radnim akcijama, kao što je rad na sezonskim poslovima u poljoprivredi, sakupljanju ljekovitog bilja i sekundarnih sirovina izviđači mogu da obezbijede finansijska sredstva za nabavku opreme i druge zajedničke potrebe. Takođe, ove aktivnosti mogu biti realizovane sa drugim organizacijama i institucijama i biti od koristi za lokalnu zajednicu.

Svečanosti

Svečanosti se organizuju u okviru proslava lokalnih praznika, značajnih jubileja, datuma i u drugim prilikama. To mogu biti svečane akademije, tematske večeri, susreti drugarstva, logorske vatre i druge priredbe. U okviru većih svečanosti izviđači polažu zavet.

Kulturno-umjetničke i zabavne aktivnosti

Kulturno-umjetničke i zabavne aktivnosti ostvaruju se u sklopu redovnog rada jedinica ispunjavanjem pojedinih programskih zahtijeva. Posebni oblici ove djelatnosti su: posjete pozorišnim, bioskopskim i drugim priredbama, poznavanje kulturno-istorijskih spomenika i muzeja i institucija, kontakti sa kulturnim i umetničkim društvima i umjetnicima, organizovanja priredbi, logorskih vatri, drugarskih večeri i čajanki, izdavanje vodnih i četnih publikacija (zidne novine i sl.) itd.

Sportska-izviđačka takmičenja

Sportska-izviđačka takmičenja su sastavni dio redovnih aktivnosti: sastanaka, izleta, logorovanja, a naročito susreta i smotri, a mogu da budu i osnovni sadržaj neke akcije (npr. izviđačkog višeboja ili orjentacionog takmičenja).Takmičenja su veoma pogodan oblik rada. Primjenjuju se unutar voda, čete, ali i između jedinica u odredu i šire.
Cilj ovog oblika rada je uvježbavanje znanja i vještina, razmjena iskustava, provjera sposobnosti kao i razvijanje drugarstva, kolektivnog duha, saradnje i solidarnosti.
Propozicijama takmičenja treba izbjeći normu za prestiž, a afirmisati kvalitet sposobnosti, drugarstvo i saradnju. Stoga prednost treba davati ne plasmanu, već ispunjavanju određenih normi, izvršavanju zadataka, a ne konkurentskoj borbi. Posebno znašajno mesto imaju takmičenja koja se sistematski sprovode u čitavoj organizaciji po jedinstvenim programima i propozicijama.
Tradicionalne aktivnosti su: marševi, pohodi, smotre, posjete, susreti, aktivnosti posvećene njegovanju tradicije i kulture, promotivne aktivnosti itd.